Ukuhlasela abezizwe ngenxa yenzondo.

Ukuhlasela abezizwe ngenxa yenzondo.

There is only one human race.

Umuntu ngumuntu noma ngabe izithola ekuyiphi indawo. Uma ngabe uhlala endaweni, ungowalapho endaweni futhi ungumakhelwane nomngani kuleyo ndawo. Simelana nokuhlaselwa, ukushaywa, ukudlwengula kanye nokubulawa kwabantu eGoli kwabantu abaqhamuka kwamanye amazwe. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi lokhu akwenzeki lapha Kwa-Zulu Natali.

Asikucacise lokhu. Akukho nokukodwa phakathi kobumpofu noma ucindezelo okunika umuntu ohluphekayo ilungelo lophendukela omunye. Indoda ophendukela umkayo noma umndeni ompofu ophendukela umakhelwane udinga ukuvinjwa nokulethwa emthethweni.

Kodwa isizathu sokuthi lokhu kwenzeke e-Alexander hayi e-Santoni ukuthi abantu base Alex bayahlupheka, banokwesaba ngekusasa labo. Baphila ngaphansi kocindezelo olungalimaza impilo yomuntu. Abaphehli baloludlame kumele bajeziswe. Kodwa nalobo abagxishele abantu abampofu ezindaweni, babuye babasongele ngokubasusa ezindaweni ngendluzula, babaphathe njengezigelekeqe, babahlukumeze, babuye benyuse amanani okudla babakhele nezindlu ezinganele, ezincane, ezikude babuye babadayisele zona ngokungemthetho kumele bajeziswe.

Siyazi sonke ukuthi amaqabane akuleli amukeleka kahle koZimbabwe, Zambia nakoNgilandi ngezikhathi zempi yobandlululo. Nathi isikhathi sokuthi samukele labo ababalekela ucindezelo manje. Abantu bathi abantu abasuka kwamanye amazwe badayisa (ama-mandrax) izidakamizwa. Melana nezidakamizwa nabadayisi bazo kodwa ungazikhohlisi ngokuthi abantu abazalwa kuleli abawadayisi ama-mandrax.

Abantu bathi abantu abavela kwamanye abazwe bangamagundane. Melana namagundane kodwa ungazikhohlisi ngokuthi abantu abazalwa kuleli abawona amagundane. Abantu babuye bathi abantu abazalwa kwamanye amazwe bamukela amaholo amancane, behlise amaholo awo wonke umuntu. Kodwa siyazi sonke ukuthi abantu bahluphekile nokuthi bazama ukuziphilisa. Owesilisa ohluphekile ogunda amakhanda abantu noma owesifazane odayisa izithelo akasona isitha. Ungaguquli umakhelwane wakho ohluphekile umenze isitha.

Siyazi sonke ukuthi uma loludlame olwenziwa kwaqhamuka eMozambiki lungavinjwa luzobhebhetheka luye kuMashangane. Udlame kwabase Zimbabwe lube yimpi ebhebhethekela amaShona kulandele amaVenda. Bese abantu bebuza ukuthi afunani amaXhosa eThekwini. Babuze ukuthi afunani amChayina nama Pakistanis kuleli. Uma lokhu kungapheliswa kuzokwenzekani endaweni enjenge Clare Estate lapho abantu abangamaXhosa, amaMpondo, amaZulu and abeSuthu; amaNdiya and ama-Afrika; amaMuslim, amaHindu kanye nama kholwa; azalelwe kuleli, eMozambique, eZimbabwe, eMalawai, ePakistan, eNamibia, eCongo nakwelaseNdia.

Khumbula! ungaguquli umakhelwane wakho ohluphekile umenze isitha.

Lombhalo uthathelwe embhalweni Wabahlali BaseMjondolo.