Category Archives: Woza

Solidarity: Zimbabwe – Mela Umntanakho

http://wozazimbabwe.org

MELA UMNTANAKHO

Ukhetho selubuye lwedlula, ngakho iWOZA yethulela isigqoko kumaZimbabwe ahambe ayavota ngokuthula langesineke elibelaso lilinde iZEC ukuze ilungise izenzo zayo. Sekwedlule iviki singelampumela ngakho ke sithanda ukutshela iZEC ukuthi ingasijwayeli, inengi lethu sivote sikhonona sisazi ukuthi impumela ingatshontshwa. Abezombangazwe bayasongelana bethethisana lona ilizwe lisifa. Ngicela ugxile ingqondo yakho ngekusasa yomntanakho obumfisela yona nxa ubala lapha. Cabanga ukuthi abantwabakho benzani? Bangabe besesikolo bephatheke ezifundweni njalo befunda kuhle mhlawumbe balele ematafuleni esikolo baswele ababalisi? Bangabe befolele amanzi mhlawumbe badinga inkuni? Mhlawumbe bakhatshana emazweni? Kungabe kuyikufisa kwakho lokho okwenzeka kumntanakho na? Bengaqhubeka bethumbe impumela yokhetho akulahulumende omutsha esizamthola sifune inhlalakahle kazulu esifaneleyo, kuze kube nini silinde impumela yokhetho thina vele sesabona okwakulotshwe emnyango yokuvotela njalo siyazi kamhlophe ukuthi savotela inguquko. Ngeviki eliphelileyo uzulu usebenzise ivoti ukukhuluma kuzwakale – kodwa ukukhwaza kukazulu kwenziwa ize. Lamhlanje yilo ilanga lokutshengisela ngokuthula sikhumbuza iZEC labozombangazwe ukuthi THINA abavoti yithi abanini bokhetho njalo THINA asisoze sibavumele benze santando ngevoti yethu. Senze isinqumo ngo X njalo kumele sihlonitshwe.

Umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni.

UMNTANAKHO UKHANGELELE UKUTHI WENZE NGOKUTHULA ISENZO ESIZAVIKELA IVOTI NJALO SIKHULULE IMPUMELA.

Lamhlanje lithuba lokuqhubeka ngomzabalazo wokufuna ukuqondiswa kwamagobo kwezenhlalakahle kanye lokuzothisa uzulu weZimbabwe.

Ivoti lethu ngeviki ephelileyo, bekungenye indlela yokukhumbuza inkokheli ukuthi sifuna njalo kumele sibelenhlalakahle, engachasiswa kuthiwa yindlela enika abantu ukulingana, amathuba afanayo, ukufinyelela ezomnotho, amasiko, inkolo lokuphatheka kwezombangazwe kungakhathalekile umbala, umhlobo, ukudalwa kwakho lokunye nje ukubadlululwa.

Sithe sisiyavota sikhetha inkokheli ezintsha besifisa lokhu. Sifuna inkokheli ezizaqakathekisa okulandelayo:

• Ukuthola amalungelo eneleyo kwezomnotho, ezamasiko, ezombangazwe lokuhlalisana kukazulu
• Ukulingana komuntu wonke okugoqela ukulingana kwemihlobo
• Ukuhlonipha amalungelo oluntu, okugoqela omama labantwana
• Inkululeko egoqela ezokukhuluma, ukubuthana lobudlelwane
• Ukuhlonipha lokubekezela amasiko lezenkolo ezehlukeneyo
• Ukubaluleka lokwelusa indlela inkokheli ezisebenza ngayo, njalo zifeze izinqumo zikazulu
• Ukuphathisa okulinganayo kwezombangazwe
• Ukwethulwa kwemithetho okulinganayo lokufinyelela, ukwahlulelwa okusobala lokwazi lokuzwisisa umthetho
• Ukuqondisa amagobo, ukuhlukuluzwa okwadlulayo okunjengo Murambatsvina le Gukurahundi
• Inhlalakahle yabantu
• Ukuthola imfundo eyeneliswa nguzulu
• Ukuthola ukudla okwaneleyo njalo esikwenelisayo
• Ukuthola izindlu ezanelisekayo ezilamagetsi, izambuzi lamanzi ahlanzekileyo
• Ukuthola okweneleyo kwezempilakahle lokwelatshwa lama ARVs
• Ukwabelana umhlabathi ovundileyo ngokufanayo lokokulimisa lokubangumnini wawo
• Amathuba alinganayo kwezomsebenzi, kwezokuziphilisa lokuthola iholo elenelayo ukuthi uziphilise
• Ukuthuthukisa kwezakhiwo lokuthola okokuhambisa okweneliswa nguzulu
• Ukusebenzisa ezemvelo ngonanzelelo langemfanelo
SingamaZimbabwe sifuna inhlalakahle esihlala sikhuluma ngayo kodwa singayithola nxa sizimisele ukusukuma siyifune kunkokheli zethu. Qalisa lamhlanje.
Khathesi yisikhathi sokubopha ziqine umele ikusasa yomntanakho.