Isifundo sokukhumbula uThuli Ndlovu

Isifundo sokukhumbula uThuli Ndlovu

Isonto, 24 Septhemba 2017

Sethulwe nguMengameli wabahlali baseMjondolo uS’bu Zikode

Ngiyabonga mphathi wohlelo, bahlali baseMjondolo, nabo bonke ubuholi babahlali kwi Sifundazwe sakithi KwaZulu/Natal naKuzwe lonke. Izihambeli zethu. Ngokukhethekile ngibingelela umama ka Thuli Ndlovu nomama ka Samuel Hloele nawo wonke umndeni wakwa Ndlovu nowakwa Hloele nomphakathi wakwa Ndengezi nase Kukhanyeni. 

Bahlali namuhla sigubha iminyaka emithathu kwadlula emhlabeni isishoshovu sethu nomholi wethu oweyelwa nenkohlakalo uThuli Ndlovu. Namhlanje sikhumbula bonke abaholi bethu abafana no Nkululeko Gwala oweyengusihlalo wethu eCator Crest naye owabulawela ukuvumbulula inkohlakalo yezindlu. Sikhumbula uNqobile Nzuza umfundi oweyeneminyaka eyi shumi nesikhombisa vo efunda eBonela High School. UNqobile naye wabulawa ngamaphoyisa ngokudutshulwa emashini yokuzwakalisa ukungeneliseki ngendlela okwakwabiwa ngayo izindlu nokudilizwa kwemijondolo yabahlali eCator Crest. Kulonyaka umaspala weTheku namaphoyisa basibulalele umntwana uJayden Khoza no Samuel Hloele. Bonke labahlali siyabakhumbula namhlalnje, siyababonga ngokuzinikela kwabo baze banikele nangezimpilo zabo ukuze thina nabantwana bethu kanjalo nesizukulwane esizayo siphile kangcono. Namhlanje sigubha usuku lwamagugu ngokukhumbula bona nokubabaza iqhaza labo embuthweni wabahlali.

Bahlali ayikho enye indlela yokubakhumbula nokubabonga ngaphandle kwale sifundo saminyaka yonke sokubakhumbula. Namhlanje ngifisa sifunde ngokuzimisela nokuzinikela kwalamaqhawe ethu. uThuli ubengumuntu wesifazane osemncane obethanda Abahlali ewuthanda umphakathi wakhe. Ngalesikhathi ebulawa wayengu sihlalo waBahlali egatsheni lakhe kwa Ndengezi, aphinde abeyilunga lesigungu sikazwe lonke saBahlali ( National Council). Singafunda isibindi ayenaso ukubhekana nenkohlakalo yokwebiwa komhlaba weSizwe saManganga nenkohlakalo yezindlu kwa Ndengezi njengo Nkululeko Gwala. wabhekana nezigelekeqe zamakhansela azabe zesatshwa wumphakathi wonke oNqola nolu Tsheku okumanje badonsa izigwebo sikadilika jele eKokstada Kanye no shaya sibhamu wabo iphara lakwa Ndlvu. Udutshulwa nje uThuli wayekade ebuya eKapa nethimba labaholi babahlali beyomela uMbutho wethu. Yini esingayifunda kulabaholi? Uthando lombutho nabantu, ukuzinikela, ukuzimisela nokuba qotho. Abazange badayise ngani Bahlali emakhanseleni nakoMasipala nasemaqenjini ezepolitiki. Babeka umphakathi phambi kwezimfuno zabo. Yingakhokhe banikela ngezimpilo zabo ukuze siphile kangcono. Singabakhohlwa kanjani ke abantu abanjalo ekubeni beba yincosana?

Bangaki abazimisele ukuzabalazela iqiniso, ubulingiswe nokulingana? Bangaki abangancamela ukufela eqinisweni. Namhlanje ngifisa sikhumbule lamaqhawe ethu , sigcine umlando wabo njengombutho nanjengamalunga.

Bahlali uma ngempela sizimisele ukulwela umhlaba, izindlu nesithunzi kuzobaluleka sibe qotho, sizimisele. Uma sikhetha abaholi kuwo wonke amazing abahlali asikhethe abantu abanothando lwabantu nabano thando lokusebenzela abantu. Singakhethi abaholi abazazisa bona. Singakhethi abaholi abazicabangela bona nabafuna ukuzinothisa bona. Singakhethi abaholi abango somathuba. Singakhethi abaholi abango thathekile. Singakhethi abaholi abathengekayo. Singakhethi abaholi abakhetha amakhansela nongxiwankulu ngaphambi kwethu. Singakhethi abaholi abahluleka nawukubiza umhlangano womphakathi bacabange ukuthi yibona abanamandla negunya lokucabangela umphakathi. Singavumi ukuba naba holi abangenalusizo lalutho, abafika phambi kwenu uma kunemicimbi yaba hlali nibe ningakaze nibabone emiphakathini yenu. Bahlali kufanele nizibuze ukuthi yini lomholi ningamazi. Yini sigcina ukumbona uma kuhlotshiswe amatafula, kune General Assembly noma umcimbi. Yini simbone uma kuno hambo (I trip) kodwa uma kunezinkinga emphakathini asimboni noma sesilifonele ihhovisi. Asizibuze ukuthi yini babe baningi kangaka phambi kwethu kodwa uma sihlukunyezwa asibaboni kufukuza abaholi abambalwa. Asazi ngisho izinamba zabo ngoba vele abazimisele ukusisebenzela. UThuli no Gwala, uSamuel noNqobile, Kanye noQumbela babe ngawona amavaka, bengawona amavila, bengabona omva kwezinye.

Uma sizimisele ngobuhlali, sizimisele ngezwe lethu angeke saqhubeka nokuvotela izigebengu ezidla umcebo wesizwe zizinothise zona. Angeke saqhubeka nokuseka inhlangano evumela ukuqhwaga nokubhozonyelwa kombuso. Angeke saqhubeka sithembe inhlangano ethutha imali yezwe iyise emazweni angaphandle sibe sihlupheka. Angeke saphinde silutheke, sithandwe uma sekuvotwa kuthi uma sekudlulile sinyukwe. I Meya yeTheku isifundise lukhulu ukuthi ungaphinde umthembe usopolitiki noma yimuphi noma inini.

Kusukela namhlalnje asizithembe thina ngawo onke amandla esinawo nethuba esinalo. Sibe munye. Asizifundise ngobuhlali, sizithuthukise ngama khono nolwazi, siqinise intando yeningi ngaphakathi eMbuthweni. Sikwazi ukuhlukanisa izenzo nombuso wobu ngxiwankulu nezenzo zobuhlali phakathi kwethu naphakathi kwaba holi bethu. Asiqeqeshane, zivulane amehlo. Asilwisane nokubhozonyelwa kombuso nenkohlakalo, ngoba sihlupheka nje yiwona lamatemu amasha. Masingazibukeli phansi singabi naba hlonishwa ngezwe lethu nekusasa labantwana bethu. Sekucacile ukuthi uma singasukumi sibhukule siyobekwa icala njenga mavaka izizukulwane ezizayo, sezingalifici izwe zifica igobolondo. Ngakho ke asenzele abantwana bethu.

Amandla!!!