Uhlu Lokuphakathi

Amazwi omhumushi

Ibika ngu-Neville Alexander

Onxiwankulu ne-Sigaba Sabasebenzi

Abasebenzi namadlela-ndawonye

Umthapho wezincwadi Zobudlela-ndawonye
nobu-Khomanisi

Imibono yama-Khomansi mayiqhathaniswa
naleyo yezinye Izinhlangano Eziphikisayo

Uhlu lwezincasiselo

Uhlu Lokuphakathi

Amazwi Omhumushi

Baningi abantu abanginike usizo ukuhumusha lomsebenzi, kakhulukazi ngibonga lamaqabane: Steve, Veli, Salim, Patrick, Lenore, Jane, Neville kanye namanye amalunga we-WOSA afake isandla ukuze lomsebenzi uphethwe.

Ngibonge futhi amaqabane ase-Swideni: Carina, Linn, Peter.
Ngithemba ukuthi lomsebenzi esiwuqalile uzongenelwa iningi
lesigaba sabasebenzi, licebise kakhulukazi ekutheni yimaphi amagama esiZulu esingawasebenzisa ukuze lolimi lukhulume ngobuhlakani nxa luxoxa gemibono / ngemicabango ka-Marx noma yoBukhomanisi. Kulomsebenzi asihumushanga izandulelo ezalotshwa ngu-Marx no-Engels ngenkathi lomsebenzi
wabo ushicilelwa ngezilimi-ngezilimi. Esikhundleni salezandulelo, sifake uhlu lwesincasiselo esithemba ukuba luzosiza umfundi ukuqonda ukuba amagama amamsha najwayelekile asetshenziswe ngayiphi indlela kulomsebenzi.
Sithemba ukuba lomsebenzi, kungekude, uzohumushwa nangezinye izilimi zesintu. Ngokwenza njena sizobe sishaye izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa: sithuthukisa izilimi zesintu nkati futhi silungiselela inguqula-mbuso
yoBukhomanisi, ezositakula kulencindezelo ngonxiwankulu.

Brian Ramadiro
Gauteng – Egoli, 2002