Olwasemijondolo lungenelelwe yiBandla lamaSheshi

http://www.isolezwe.co.za/index.php?fArticleId=5266707

Olwasemijondolo lungenelelwe yiBandla lamaSheshi

November 30, 2009 Edition 1

CELANI SIKHAKHANE

ABEBANDLA lamaSheshi KwaZulu-Natal bathi bazosungula uphenyo oluzimele ngezigameko zokuhlaselwa kwabahlali basemijondolo yakuKennedy Road.

Leli bandla likusho lokhu ngemuva kokuzwakalisa ukunganeliseki ngendlela amaphoyisa aqhuba ngayo uphenyo ngokubulawa kwabantu okwenzeke ezinyangeni ezimbalwa kuleya mijondolo .

UMbhishobhi waleli bandla, uRuben Phillip, uthe ngenxa yokunganeliseki ngokuphenya kwamaphoyisa, sebethathe isinqumo sokuba bazisungulele bona uphenyo oluzimele noluzocacisa kabanzi ngokuhlukumezeka kwabantu kuleya mijondolo .

NgoLwesihlanu abebandla lamaSheshi namaWeseli bahlangane kule mijondolo ngenhloso yokuhambisa umkhuleko nokuyobheka isimo njengoba kube nezigameko zokuhlaselwa kwabantu.

“Okusiphatha kabi wukuthi amaphoyisa akhombisa ukuba ngasohlangothini lukahulumeni. Lokhu kwenza nabantu bagcine bengasawethembi ngoba akukho akwenzile ukubavikela yingakho nathi siyibandla sesithathe isinqumo sokusungula uphenyo oluzimele olungahlangani nalolu lukahulumeni,” kuchaza uPhillip.

Uthe ukuhlukumezeka kwabantu baku-Kennedy Road akuzange kuthinte abantu baKwaZulu-Natal kuphela kodwa ngisho izinhlangano zamazwe aphesheya kwezilwandle zikhombisa okukhu-lu ukuzwelana nabahlali bakuleya ndawo.

Kuwona lo mkhuleko abahlali baphinde bakhomba ngenjumbane amakhansela ngezigemegeme zakuleya mijondolo.

Abahlali basola amakhansela ngokuthi abahlanganyela namaphoyisa nokwenza bangabe besawathemba ngoba awakhombisi ukuba sohlangothini lwabo.

UMbhishobhi wamaWeseli eThekwini, uMichael Voster, uthe isenzo samaphoyisa ngabantu bakuKennedy Road sibuyisa isithombe esibi sangezikhathi zobandlulo lapho amaphoyisa ayeba ngasohlangothini lukahulumeni .

“Kusiphatha kabi ukuthi namanje amaphoyisa kusekhona izikhathi lapho ekhombisa ukuvikela umbuso esikhundleni sokuvikela abantu ababuthaka. Abantu bakule mijondolo bahlukumezeke kakhulu kusuka behlaselwa kubulawa nezihlobo zabo ngakho bekungalindelekile ukuthi bazithole sebecindezelwa ngisho nangamaphoyisa okuyiwona abathembele kuwo,” kubeka uVoster owangena ezicathulweni zikaBishop Purity Malinga.

Uthe nakuba uhulumeni wakwaZulu-Natal ekhombisa ukungayeseki inhlangano, Abahlali Basemjondolo, kodwa bona bengamabandla bazoyeseka kuze kube sekugcineni.

Phambilini abahlali baku-Kennedy bake bakhomba ngenjumbane i-ANC ngokuhlaselwa kwabo kodwa le nhlangano yaphumela obala yaziqhelelanisa nakho konke eyayimataniswa nakho okungalungile.

I-ANC yakubeka kwacaca ukuthi nayo iyingxenye yokuthola isixazululo sokukhulula abantu bakuleya mijondolo kanti yaphinde yanxusa uhulumeni nomasipala ukuba alusukumele udaba lwakamuva lokubulawa kwabantu bakule mijondolo.

Ubuholi namakhansela bayichithile imibiko yokuthi kukhona ukwenzelela ngophenyo oluqhubekayo olwenziwa ngamaphoyisa kule ndawo.