Isolezwe: Sizobaxosha abafuna ivoti lethu emjondolo

http://www.isolezwe.co.za/index.php?fArticleId=5639121

Sizobaxosha abafuna ivoti lethu emjondolo

September 09, 2010 Edition 1

MHLELI: Ngithi angithathe leli thuba ngibonge umsebenzi omuhle owenziwe ngabahlali basemjondolo. Besilokhu sihlezi engcindezelweni yokungawazi amalungelo ethu sithi uma sifika emakhanseleni angasinaki.

Okubuhlungu wukuthi sawakhetha la makhansela ukuthi asisebenzele kodwa sijike sisetshenzelwe yinhlangano engavotelwa. Umbuzo munye uthi njengoba sekuzovotwa ngabe amakhansela abheke ukuthi siwavotele yini njengoba engasinakekeli?

Sicela emijondolo yethu kungafiki bakhankasi bezofuna ukuthi sibavotele ngoba sizobaxosha. Uma nje singakabi nawo ugesi, amanzi namathoyilethi bangazixaki beze kithi ngoba bona bahlezi ezindlini ezinezidingo eziphelele.

Abahlali basemjondolo basisize ngokuthi siwazi amalungelo ethu. Sizohlala kule mijondolo, angeke siye emathinini. Sizophuma ngoba sesiya ezindlini zethu zomxhaso.

Nelisiwe Nzimande

ETHEKWINI