UMBHIKISHO OPHIKISANA NOMPHATHI SIGCAWU uYACOOB BAIG NGOMHLAKA 14 SEPTEMBER 2005

UMBHIKISHO OPHIKISANA NOMPHATHI SIGCAWU uYACOOB BAIG NGOMHLAKA 14 SEPTEMBER 2005
GIYA GIYA
BATHENGISA NGATHI
NINI: Ngehora lesishiyagalombili ekuseni, ngoLwesithathu, zingu 14 September 2005.

KUPHI:Ukubhikisha kwabantu kuzosuka ehholo lomphakathi kuKennedy Road ose 286 Kennedy Road, nase Clare Estate. Ukubhikisha kuyophelela emahhovisini akhe umnumzane Baig asekhoneni lika Randles no Spark’s Road eSydenham.

NGOBANI: Lezinkulungwane zifuna imihlaba, izindlu, izidingo zomphakathi ezibalulekile kanye nenhlonipho. Baphinde bamnikeza amaviki amabili okushiya isikhundla umnumzane Baig. (Ungafunda encwadini yezikhalazo engezansi ukubona izidingo zethu eziphelele).

ABAHLELI: Abahleli balombhikisho iKennedy Road Development Committee. Bazobe besebenzisana nezinye izinhlangano ezihambelana nentando yeningi, lezihlangano zihlanganise amanye amalunga omphakathi owasezindaweni ezingekho emthethweni (informal settlements) eClaire Estate, Burnwood Road, Foreman Road, Jadhu Place, Lacey Road, Palmiet Road, Puntan’s Hill naseSydenham Heights neJimmy Carter Housing project eseSherwood.

ABALANDELI: Lombhikisho uzobe uhlanganise nabantu abaphuma kwezinye izinhlangano ezingaphandle kweWard 25. Abanye abazobe bekhona iBanana City Informal Settlement Area Committee, iBayview Flats Residents’ Association; iCombined Staff Association (UKZN), Eastwood Community Forum (‘Maritzburg), Groundwork, iMandela Park Anti-eviction Campaign (Cape Town), iMaritzburg Social Forum, iRight to Work Campaign, iSocialist Students’ Movement (UKZN), eThekwini Eco-peace Party, eThekwini Social Forum, iWentworth Development Forum kanye ne Westcliff Flat Residents’ Association.

OBANI BENGATHINTA AMABHUBESI?

ZABALAZA
UMZABALAZO WASE WARD 25

Imiphakathi yaseThekwini namaphethelo eNingizimu Afrika beyivimba imigwaqo ibhikishela izindlela ehlupheka ngazo. Abantu abaningi abahlangene nalemibhikisho baboshwa baphathiswa okwamasela. Lokho kwenzekile kuWard 25.

Ngomhlaka 13 May 2005, abantu abayizinkulungwane ezihlanu babhikisha futhi bephikisana nomphathi sigcawu uYacoob Baig, befuna ukuthi ashiye isikhundla ngaleso sikhathi. Umbono ka Baig ungukuthi uzimisele ngokusinciphisela ukuthula emizamweni yethu yokuqhuba inkululeko yabantu bonke. Yena wenza kubonakale sengathi kuwubugebengu, lokhu kutholakale ephephandabeni iA1 Qalam lango May nasemsakazweni iA1 Ansaar ngomhlaka 5 July. Sesatshelwa ukuthi umnumzane Baig unikeze umyalezo wokuthi sinqatshelwe esasithenjiswe khona, kanye nokuthi kufanele sikhokhele ukufakwa kukagesi njengenhlawulo. Kwala ngisho noma abaphathi benhlangano kamnumzane Baig bemtshela ukuthi makahlangabezane nezidingo zalabo abampofu emphakathini, kodwa wenqaba. Siyazi ukuthi abantu abanjengo mnumzane Bheki Sibaya sebezame behluleka ukumthola enecala umnumzane Baig. Manje asazi noma ukubhikisha kwezinkulungwane kuyowenza yini umehluko noma kuyoshaywa indiva nje kuphela. Kanti kufanele kuze kube njani ukuze izikhalazo, nokuhlupheka kwethu kunakwe. Abampofu base Ward 25 abazithembi ngomnumzane Baig, futhi nathi asethembi ukuthi abaphathi bakhe bazomthola enecala. Kepha, manje, nathi simnika amaviki amabili ukuthi ashiye esikhundleni.

Silindele isibalo sabantu abazinkulungwane ezilishumi ukuthi babhikishe ngo Baig kulesikhathi. Kulamasonto amabili ukuya kulombhikisho, kuzobe kunemihlangano kulowo nalowo mphakathi ohlangene ngokuphikisana nenqubo ka Baig. Kulemihlangano, wonke umuntu uzothola ithuba lokuxoxa izindaba zasendaweni yakhe, futhi basize ukuhlela indlela eyaphambili. Inxeba lomuntu oyedwa, inxeba lethu sonke. Hlanganyela nathi kulombhikisho ka Baig.

INCWADI YEZIKHALAZO ZETHU
Izokwethulwa ngoLwesithathu, 14 SEPTEMBER, 2005

Thina bahlali base Ward 25, nabasekeli abahambelana nentando yeningi, nabahlali abahloniphekile base Ningizimu Afrika, siyazi ukuthi lelizwe licebe ngokuthathwa kwemihlaba wethu nokusebenza kwethu emaplazini, emafethri, emakhishini nase malondolo ezicebi. Angeke sikwazi ukuqhubeka nokuhlupheka ngaloluhlobo, kepha sizobumbana kulezikhalazo zethu ezilandelayo:

Sesiside lesikhathi imiphakathi yethu iphila emizini engekho emithethweni nengaphansi kwezinga. Futhi sesiside isikhathi sithenjiswa imihlaba, kepha izithembiso zethu zingagcinwa. Ngakho ke, sifuna imihlaba esilungele, nokuhlala emizini ephephile, enempilo nesizotha.

Imiphakathi yethu isidlavazekile ukuhlupheka, ngakho ke sifuna uhulumeni asinikeze amathuba emisebenzi esiwudingayo kakhulu, Kanti futhi okhokhela ngokwanele futhi onesizotha.

Kulaba abethu abahlala emafulethini kamasipala nakwimizi engaphansi kwezinga, sithola ukuthi umasipala ukhokhisa umphakathi imali engaphezulu kwamandla wawo. Ngakho ke sifuna ukuthi izikweletu zethu zokurenta zisulwe.

Uhulumeni wethu usibukela phansi futhi ukholelwa ekutheni ngoba singezona izicebi asikaze siyithole inhlonipho yakhe, njengohulumeni. Ngako ke, thina sifuna ukuthi kubekhona indlela ehambisana namalungelo entando yeningi nobuzwe.

Umphakathi wethu uhlukumezekile kakhulu ngezinto ezifana nobugebengu, amaphoyisa anobandlululo ngokwebala kanye nezingozi ezibalulekile ezithinta imvelo. Ngakho ke sifuna indawo ephephile enokuthokomala esingasebenza kuyo, sidlale, siphinde sihlale kuyo.

Abantu abaningi emphakathini wethu banempilo engeyinhle kanti futhi sonke siyathinteka uma kukhulunywa ngegciwane lesifo sengculazi (HIV/AIDS). Ngakho ke, sifuna abasebenzi bezempilo abafundile ngokwanele.

Intsha yethu iyikusasa lomphakathi wethu kepha ayinalutho olutheni ngekusasa layo. Ngakho ke sifuna izidingo zentsha yomphakathi wethu zinakekelwe, sifuna nokuthi laba abangenayo imali yokukhokha ezikolweni bangabandlululwa.

Nalababethu abahlala emafulethini kamasipala sithola ukuthi usikhokhisa intela ebiza kakhulu. Ngakho ke sithi kufanele ehlise intela yalabahlali.

Kukhona abanye bethu abanogesi namanzi kodwa abahlulekayo ukuzikhokhela lezizidingo. Kungakho sifuna lezidingo zibe mahhala kulabo abampofu.

Kuyilungelo lethu ukuba sithole izidingo zethu ezibalulekile emphakathini. Ngakhoke siyazifuna lezizidingo, sifuna izindlu zokuzikhulula ezilungile, nokuthi kulandwe imigqomo kadoti, namapaki amahle omphakathi, nokuthi uhulumeni anakekele izintandane ezigcinwe emakhaya ezingane, nalezo zingane eziphethe imizi yasemakubo.

Njengoba abantu ndawo zonke bebumbene benathi kulobunzima bethu esinabo, nathi futhi sinabo njengama-combrade ethu. Sifuna ukuwazisa lama-combrade ukuthi silokhe simi nawo njalo ekuphikisaneni nomasipala waseThekwini, okhipha abahlali basemafulethini ezindlini zabo. Lama combrade akulezindawo; Chatsworth, Crossmoor, Marianridge, Merebank, Shallcross ne Wentworth. Sizo qhubeka nokubambana kwethu njengabahlali baseNingizimu neTheku ukulwa, nokucwaswa kwemvelo; nokuphikisana nokuthi abafundi abampofu babandlululwe ezigabeni zase maTechnicons namaNyuvesi. Ngosizo namandla eWestern Cape Anti-eviction Campaign ezokulwa nokukhishwa kwabahlali emizini yabo kanye nokuthi bathole izidingo zabo ezibalulekile zomphakathi. Futhi siyazi ukuthi kukhona ama-combrade alwa nokutholakala kwemihlaba, imizi, imisebenzi, imfundo, ezempilo, ukuphepha namalungelo entando yeningi. Sifisa ukuphakamisa loludaba lukaMnu. Fred Wagner wakwi Eastwood Community Forum yaseMgungundlovu, ukuthi sesiyazi ngokusongelwa kwakhe nokuzama ukumcekela phansi lomnumzane. Khepha thina sifuna kumazisa ukuthi silokhe sinaye, nanoma ubani omunye ozithola esenecala ngokumela amalungelo alaba abahluphekile.

Ngokwehluleka kwakhe uMnu Baig, ngokusebenzisana kwakhe nabasondelene naye, nokwehluleka kwakhe kokusinikeza izidingo zethu ezibalulekile, kanye nokuma kwakhe emuva kwalaba abanamabhizinisi ngaphezu kwethu esihluphekile. Nokuphinde abukele abampofu namalungelo abo entando yeningi phansi. Ngakhoke thina sifuna ukuthi umphathi sigcawu uMnu. Yacoob Baig, onomulando omude impela kwezepolitiki futhi nowasebenzela uhulumeni wobandlululo, afake isicelo sakhe sokushiya esikhundleni emavikini amabili azayo. Uma uMnu. Baig ehluleka ukushiya phansi isikhundla sakhe, sicela ukuba i-Ward 25 ingabi nawo umphathi sigcawu.