Category Archives: Mayville

Brutal Evictions and Road Blockades are Continuing

Friday, July 7, 2017
Abahlali baseMjondolo Press Statement

Brutal Evictions and Road Blockades are Continuing

As we explained in our statement yesterday we marched, in our thousands, on the Mayor of the eThekwini Municipality and the KZN MEC for Cooperative Governance on 26 June. However the Mayor and the MEC refused to present themselves to the thousands of people who marched on the City Hall.

The memoranda that we handed over gave them seven days to respond to our demands. We made it clear that if there was no response we would engage in further protest action. The seven days passed with no response. This the politic of contempt.  Continue reading

Isolezwe: Bathi sebekhathele yizindlu zamathini eMayville

http://www.isolezwe.co.za/index.php?fArticleId=4912938

Bathi sebekhathele yizindlu zamathini eMayville

March 30, 2009 Edition 1

BAWINILE NGCOBO

AMASHELE esiteshini samaphoyisa eCato Manor amalungu omphakathi wase-Old Dunbar, ku-Ward 30, eMayville, ekhala ngekhansela abathi alifuni ukuxhumana nabo.

Laba bantu bathi ikhansela labo uma belibiza benezinkinga alifiki futhi alikaze liwubize umhlangano womphakathi ukuze libatshele ukuthi izinhlelo zentuthuko zesihambe zafika kuphi.

Okunye abakhala ngakho wukuthi abanye babo sebenesi-khathi eside behleli ezindlini ezingamathini yize babethenjiswe ukuthi bazohlala kuzo izinyanga ezintathu bese bethuthelwa ezindlini zabo zomxhaso.

UNksz Sindi Khumalo uthe uneminyaka emibili ehleli emathi-nini kanti kuze kube manje akazi ukuthi yini evimbile ukuthi bayiswe ezindlini zabo abazithenjiswa.

“Le ndawo esihleli kuyo isehlane, ayiphephile ngoba awukho ugesi futhi kunobugebengu. Savuma ukuthuthelwa kuyo ngoba kuthiwa sizohlala khona izinyanga ezintathu kuphela kodwa namanje sisahleli akukho mnyakazo,” kusho uNksz Khumalo.

Abanye bebekhala ngokuthi ukuxhumana kwezindlu ezinga-mathini kwenza kube nzima nokuthi benze inkonzo yaseka-melweni ngoba bambondelene ndawonye nezingane futhi izindlu zincikene nokwenza ukuthi kuzwakale yonke into eyenzeka kwamakhelwane.

Okunye obekusohlwini lwezi-khalo wukuthi lezi zindlu ezakhiwa kule ndawo okuthiwa bazongena kuzo zincane kakhulu futhi zicinene kangangokuthi alikho igceke.

Obehola le mashi, uNksz Gugu Ngidi, uthe noma umuntu angashonelwa ngeke akwazi ngisho ukubeka itende. Uthe bafuna ukuthi izindlu zingancikiswa ndawonye ukuze bakwazi ukuzinezezelela ukuze zibe namakamelo amaningi uma bethanda.

UMnuz Mpumelelo Myeza, obethunywe yihhovisi likaSomlomo weTheku, uMnuz James Nxumalo, ukuthi azokwamukela uhla lwezikhalo zomphakathi, uthe uSomlomo uzobiza umhlangano nekhansela ukuze lichaze ukuthi kungani lingaxhumani nompha-kathi ngoba abantu balikhethela khona ukuthi libe ngumlomo wabo eMkhandlwini.

“Amakhansela akufanele kuphele izinyanga ezintathu engahlanganile nomphakathi ukuze achaze ukuthi zimi kuphi izinhlelo zentuthuko nokuthi alalele izikhalo zomphakathi,” kusho uMyeza.

Uthe bazobuyela emphakathini nezimpendulo engakapheli amasonto amabili.

UMyeza uhambile wayozibonela lapho kwakhiwa khona izindlu ezicinene.

Uthe kuyilungelo lamalungu omphakathi ukuthi uma kukhona okwenziwa amakhansela bengakuboni kahle ukuthi babike kuMasipala ukuze kulungiswe.